Huisartsenpraktijk Wijngaarde

Afspraak spreekuur
  • Per patient 10 minuten
  • 1 klacht per 10 minuten
  • Meerdere klachten? Meer tijd vragen! (max. 20 min. per patient)
Uitslagen
Bel voor uitslagen bij voorkeur ‘s morgens na 11 uur of ‘s middags tussen 2-5 uur.
 Let op: u krijgt de doktersassistente aan de lijn. Deze kan in veel gevallen na overleg met de huisarts, beoordeelde uitslagen doorgeven. Heeft u daarna nog vragen dan noteert de assistente u voor het telefonisch terugbelspreekuur de volgende werkdag. Alternatief: U kunt uw uitslag ook per e-mail ontvangen, een verzoek daartoe kunt u telefonisch doen. De uitslag zult u pas ontvangen nadat wij u daarover telefonisch hebben gesproken en uitleg hebben gegeven over (internet-)veiligheid en privacy.
LET OP: eerst naar specialist, dan pas verwijsbrief regelen kan niet meer
Wij verwijzen u niet meer achteraf. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg op Aruba is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

 Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de AZV terecht. 

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er van op de hoogte stellen dat de huisartsen werkzaam bij onze praktijk, net als alle huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.
Huisbezoek
Huisbezoeken telefonisch aan te vragen bij de assistente. Alleen indien u door de aard van uw ziekte niet naar de praktijk kunt komen.
 Huisbezoeken worden afgelegd na het ochtendspreekuur, in het algemeen tussen 12:30 en 14:00 uur. Het verdient de voorkeur naar de praktijk te komen, omdat daar betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn. Aandachtspunten:
  • Geen vervoer is geen reden voor huisbezoek
  • Kinderen met koorts kunnen in de auto veilig worden vervoerd naar de praktijk
  • Verzoeken voor huisbezoek worden altijd overlegd met de huisarts, zo nodig belt de huisarts u terug.
Bloedonderzoek
Tijdens werkdagen van 07:00-10.30 kunt u als patiënt terecht voor bloedprikken.
Praktijk Ondersteuning Huisarts
De praktijkondersteuner (POH) verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Diabetesspreekuur Patiënten met diabetes mellitus kunnen voor controle, advies en uitleg terecht op het spreekuur van Ilonka, tevens onze praktijkverpleegkundige. Het diabetesspreekuur is op afspraak. Praktijkondersteuning CVRM CVRM staat voor cardio vasculair risicomanagement. In het CVRM zorgprogramma berekent de praktijkverpleegkundige aan de hand van de bloeddruk, cholesterol, wel of niet roken, geslacht en uw leeftijd wat uw risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij een verhoogd risico beslist u als patiënt samen met de praktijkverpleegkundige met welke maatregelen het risico het best verlaagd kan worden. Ilonka ondersteunt ons bij deze taak. Via de huisarts of de assistente kan een afspraak gemaakt worden. Praktijkondersteuning Geriatrie Kwetsbare ouderen kunnen vaker gezondheidsklachten en zorgen hebben die minder goed worden herkend. Ilonka ondersteunt ons bij deze taak. Via de huisarts of de assistente kan een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Verwijzing U kunt deze spreekuren bezoeken of een huisbezoek aanvragen na verwijzing door uw huisarts. Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak te maken om bij u langs te komen. Via de praktijkassistente kunt u een afspraak maken of in contact komen met onze praktijkverpleegkundige.
Suggesties en Klachten
Suggesties zijn altijd welkom. U kunt suggesties sturen naar e-mail huisarts.wijngaarde@gmail.com Als u onverhoopt klachten heeft over onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of over iets anders, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij uw huisarts kenbaar te maken. U Kunt een klacht direct met de huisarts of medewerker bespreken of u kunt het klachtenformulier invullen. Er zal binnen 14 dagen contact met u worden opgenomen door de huisarts of een medewerker van de praktijk. Is uw klacht niet opgelost of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw huisarts, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie huisartsenzorg. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar klachtencommissiearuba@gmail.com. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken en een oordeel vormen over de klacht en stelt maatregelen op indien dit nodig is.
 

Huisartsenpraktijk Wijngaarde

We willen als praktijk optimaal bereikbaar zijn voor u als patiënt

Medewerkers Functie Tel
Cynthia Wijngaarde Huisarts +297-588-2992
Nikita Bos Huisarts IO +297-588-2992
Ilonka Verpleegkundige/POH +297-588-2992 /+297-699-4433
Assistent Dokterassistent +297-588-2992
Inge Yarzagaray Logopedist +297-594-9525
Laboratorio di Servicio Lab +297-582-0999/+297-582-0990